Team

Ts. Bùi Thiên Hà

Chủ tịch hội đồng quản trị

TS. Nguyễn Hồng Linh

Giám đốc PTSP

Phạm Huy Tuân

Tổng giám đốc

Nguyễn Văn Thịnh

Giám đốc kinh doanh Miền Nam

Nguyễn Thiện Hoàn

Giám đốc marketing

Vũ Đình Thanh

Trưởng phòng R&D