Team

Ts. Bùi Thiên Hà

Chủ tịch hội đồng quản trị

TS. Nguyễn Hồng Linh

Tổng Giám Đốc

Phạm Huy Tuân

Giám Đốc Kinh Doanh

Nguyễn Văn Thịnh

Trưởng Phòng Kinh Doanh

Nguyễn Thiện Hoàn

Giám đốc marketing

Vũ Đình Thanh

Trưởng phòng R&D